Wij gaan voor de WIJste weg vooruit

1. Een participatief beleid = Oranje draad doorheen ons programma!

CD&V Lochristi wil na de verkiezingen deel uitmaken van het beleid!

 

Onze programmapunten geven de richting en doelstellingen aan.

Een actief betrokken beleid, waarbij alle burgers van Lochristi (= WIJ) de kans krijgen om deel te nemen aan de uitwerking van projecten die hen aanbelangen. Dit willen we bereiken door burgers, verenigingen én bedrijven vroeg te betrekken in dossiers. WIJ geloven dat we zo de beste en vooral meest gedragen oplossing kunnen vinden.

Adviesraden, waaronder de ouderenadviesraad, omvormen van algemene informatievergaderingen naar actieve discussiefora is daar een logisch gevolg van.

 

CD&V zet de krijtlijnen uit, WIJ geven er samen kleur aan.

 

2. Koning Fiets in een breed mobiliteitsbeleid

Een vernieuwend mobiliteitsbeleid, met een belangrijke rol en meer aandacht voor fietsers en voetgangers! De zwakste weggebruiker krijgt een sterkere, veiligere positie.

Wij willen met ons mobiliteitsplan het gebruik van de fiets vergemakkelijken en aanmoedigen.

We zorgen ervoor dat de  fietser op een veilige manier naar school of naar het werk kan fietsen, zonder hierbij in conflict te komen met het autoverkeer.

 

Een verkeersveilige schoolomgeving vraagt infrastructurele maatregelen! Aan alle scholen in Lochristi zijn verbeteringen mogelijk! Wij willen het autoverkeer in de buurt van de school aan banden leggen en denken hierbij ook aan het definiëren van "schoolstraten", waarbij een half uur voor de start en een half uur na het beëindigen van de lesuren het autoverkeer geweerd wordt. De Boudewijnlaan in Lochristi willen we alvast afsluiten voor verkeer tussen de bibliotheek en de Schoolstraat en daar een plein aanleggen. In de Bosdreef zien we mogelijkheden voor een “schoolstraat” en in de Kloosterstraat is éénrichtingsverkeer, samen met andere maatregelen, een mogelijkheid. In lijn met ons eerste speerpunt willen we dit uitwerken samen met de scholen, de ouderverenigingen en de omwonenden.

 

Op een veilige manier naar school of werk fietsen wil CD&V mogelijk maken door fietsverbindingen naar Gent en Lokeren te verbeteren. We gaan ook actief in overleg met onze buurgemeenten om ook voorbij de gemeentegrens een veilige fietsinfrastructuur te realiseren. We willen, waar mogelijk, de fietser een meer prioritaire plaats te geven in het verkeer. Bij projecten moeten we uitgaan van de optimale fietsomstandigheden; zoals afgescheiden fietspaden. Wij zien o.a. volgende verbeterpunten: de aanleg van veilige fietspaden (bv. Hijftestraat, Rostijnenstraat, Windgat en Nerenhoek); afschermen en/of verbreden van fietspaden (bv. Smalle Heerweg, Hoekstraat en Koning Albertlaan); herindeling van straten in het voordeel van fietsers.

 

Door de uitbouw van het Trage-wegenplan willen wij de recreatieve fietser ontspannen laten fietsen doorheen Lochristi. CD&V wil enkele belangrijke trage wegen gebruiksvriendelijker of opnieuw berijdbaar maken door deze te verharden: ‘Voetweg 100’, tussen de Kloosterstraat en Magretstraat; de verbinding tussen de Koedreef en de Dam, die naar het rustige provinciaal domein Puyenbroeck leidt.

Wij zijn ook voor het invoeren van fietsstraten in (delen van) wijken, die ervoor zorgen dat (jonge) fietsers voorrang hebben op het autoverkeer en auto’s hun snelheid moeten afremmen.

 

In de dorpskernen moet er meer aandacht zijn voor de voetganger en vooral de oversteekplaatsen moeten toegankelijker en veiliger worden: verlagen van drempels, verbeteren van de zichtbaarheid, meer lichtpunten,…

 

Op korte termijn wil CD&V de grote verkeersknelpunten in onze gemeente (N70 en N449) aanpakken: eerst met eenvoudige ingrepen, later door een volledig nieuwe infrastructuur.

 

Bij de N70 denken we vooral om op korte termijn het aantal kruisende bewegingen te beperken. Ook de leefbaarheid in sommige woonstraten langs de N70 (Azalealaan-Begonialaan-Doornikstraat-Sparrenlaan) willen we verbeteren door het belemmeren van doorgaand verkeer. We willen ook intensief samenwerken met de baanwinkels om de mobiliteitsproblematiek doelgericht aan te pakken en hen mee betrekken in het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen (fiets - openbaar vervoer). Het moge duidelijk zijn dat dit geen vrijblijvend engagement mag zijn, maar dat we actieve en positieve medewerking verwachten.

We blijven onophoudelijk aandringen bij het Vlaams Gewest om hun verantwoordelijkheid op te nemen om de N70 en het afrittencomplex R4 aan te pakken in functie van de veiligheid van de fietsers, automobilisten en andere weggebruikers. Een aparte bedding voor een snelle verbinding met openbaar vervoer naar Gent lijkt ons enkel dan realiseerbaar.

 

Bij de N449 is de doorstroming tijdens de spitsuren een groot probleem. Wij ondersteunen actief het plan van NMBS om de spoorwegovergang in Beervelde te vervangen door een brug, wat we als gemeente ook willen gebruiken om de buurt rond het station te versterken (stationsgebouw + recreatie- en sportfaciliteiten). Dynamisch gestuurde verkeerslichten moeten bovendien de druk verlichten op de kruispunten Lozen Boer en in Beervelde-Dorp.

 

 

Met CD&V in het bestuur wordt het verouderde mobiliteitsplan van tafel geveegd en werken wij samen een nieuw plan uit dat alle burgers ten goede komt.

 

3. Een vooruitstrevend milieubeleid in een groen Lochristi

Meer groen, daar is het om te doen!

Onze woonkernen vergroenen en inrichten als rustpunten: op openbare ruimtes stenen vervangen door meer groen, groenschermen plaatsen langsheen de wegen en extra (grote) groenzones creëren. Voor dit laatste willen we ruimer denken dan de bestaande openbare ruimte en samenwerken met lokale partners. Zo willen we in iedere dorpskern op korte termijn stappen vooruit zetten.

De groenzone tussen het dorp in Lochristi en kasteel Rozelaar willen we in samenwerking met de betrokken eigenaars sterk opwaarderen.

Verder willen we ook aandringen op een snelle realisatie van de voorziene groenzone op het Oud Vliegveld tussen de Hijftestraat en Oostakker. Dit zal gebeuren aan de hand van een actief en constructief overleg met het Vlaams Gewest.

 

Elke kans die zich aandient om bossen te verwerven binnen onze gemeente willen we aangrijpen om deze dan open te stellen voor onze inwoners: bv. als speelbos voor de jeugd, als wandelzone of als groen rustpunt. Ook willen we samenwerken met particulieren om groen gebied beperkt of helemaal open te stellen.

 

Samen voor een beter leefmilieu

Het gemeentebestuur moet natuurlijk het goede voorbeeld blijven geven met een gestructureerd investeringsplan met terugverdieneffect, om de eigen gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken. We bouwen bovendien een netwerk uit van laadpunten voor elektrische fietsen en wagens en autodeelpunten met externe partners.

Wij pleiten voor een versterking van het actieplan voor de reductie van de CO2-uitstoot in onze gemeente door nog intensiever samen te werken met lokale bedrijven en onze burgers.

We willen o.a. onze burgers stimuleren om sterker te participeren in het plaatsen van zonnepanelen, niet zo zeer op hun eigen huis, maar ook door financiële participaties in investeringen op andere gebouwen, particulier of openbaar, privé of bedrijven.

 

Onze focus ligt ook sterk op het verbeteren van energieprestaties van huurwoningen (alleenstaande woningen en appartementen) zodat ook voor deze bewoners de energiefactuur kan dalen.

Met de lokale handelaars sluiten we een convenant af met kwaliteitslabel, om plastic verpakkingen te verminderen en plastic zakken te bannen.

 

Wij stimuleren ook de verkoop van lokale producten bij buurtwinkels, wat een win-win situatie oplevert voor handelaar, consument en milieu.

 

In lijn met ons 2de speerpunt willen we meer mensen op de fiets krijgen om zo het autoverkeer terug te dringen en de daaraan gekoppelde uitstoot te reduceren.

 

Door het gebruik van plasticverpakkingen te reduceren willen wij het zwerfvuil in onze gemeente verminderen.

 

4. WIJ zorgen voor elkaar

 

Een belangrijk thema voor CD&V in deze verkiezingen is werken aan een zorgzame samenleving. Samen met de verschillende partners in de zorgsector en al onze verenigingen werken we aan de uitbouw van mogelijkheden voor alle zwakkeren in onze samenleving: kinderen, senioren, personen met een beperking, mensen in sociale en financiële armoede. Wij willen hen een plaats geven in het beleid, zodat we samen zorg dragen voor elkaar.

 

We moeten oog hebben voor IEDEREEN in onze gemeente; ook de minst begoeden, gezinnen in moeilijke leefsituaties. We moeten het vrijetijdsaanbod ook voor deze gezinnen toegankelijker maken. Hiervoor zien wij een belangrijke rol voor het Sociaal Huis weggelegd.

 

We willen de toegankelijkheid van diensten en activiteiten voor personen met een beperking verhogen door enerzijds kleine investeringen, maar anderzijds ook ondersteunende initiatieven, bijvoorbeeld naar de winkels toe. Daarnaast wensen wij woon- en dagbestedingsinitiatieven te faciliteren voor personen met een mentale of fysieke beperking in samenwerking met andere partners.

 

 

Het spreekt voor zich dat we de (thuis)zorg en hulpverlening verder willen faciliteren en versterken met de bedoeling bejaarden en zorgbehoevenden zo lang als mogelijk in hun vertrouwd thuismilieu te laten.

 

CD&V gaat voor de verdere uitbouw van het Woon-Zorgcentrum Sint-Pieter, conform de nieuwe regelgeving. Wij willen hierin de mogelijkheid voorzien van kortverblijf om de mantelzorger wat te kunnen ontlasten van zijn/haar zware taak.

 

De werking van het Lokaal Dienstencentrum ’t Fazantenhof willen we bestendigen en de dienstverlening voor senioren verder versterken.

 

Het actief opsporen van eenzaamheid en armoede blijft een zeer belangrijk actiepunt. Dit is niet alleen meer een vaak voorkomende situatie bij bejaarden, maar ook meer en meer bij jongere mensen! Het is een uitdaging voor onze maatschappij om deze mensen te blijven betrekken; hen uit hun isolement proberen te halen.

 

5. Uitbouw van buitensportmogelijkheden

De mogelijkheid om aan binnensport te doen zal binnenkort vergroten door de komst van de nieuwe sporthal in Uyttenhove. Wij willen er op toezien dat deze uitbreiding in eerste instantie ten goede komt aan de Lootse sportverenigingen met aantrekkelijke tarieven en een goede communicatie over noden en mogelijkheden. In overleg met de binnensportverenigingen willen we tot een evenwichtige bezetting van de 2 sporthallen komen.

 

CD&V Lochristi wil in de komende legislatuur ook ijveren voor een sterke uitbouw van de buitensportmogelijkheden. Zo willen we investeren in een kunstgrasterrein voor elke voetbalploeg met jeugdopleiding in Lochristi, zoals bij SV Zaffelare al het geval is. De jeugdopleidingen van de verschillende ploegen zullen zo een boost krijgen, wat vooral voor de kleinere jeugdspelers een hele verbetering zou betekenen. Een belangrijke meerwaarde van deze kunstgrasterreinen is ook het multifunctioneel gebruik ervan over het hele jaar (bv voor allerlei sportkampen).

 

Voor de site Bosdreef is het na meer dan 15 jaar hoog tijd dat de beschikbare grond naast de parking voor buitensporten uitgebouwd wordt. Voor SK Lochristi zien we eerder mogelijkheden in de uitbouw van de site Beervelde met een derde voetbalterrein zodat in de Bosdreef een meer multifunctionele buitensportzone ontstaat. Daar zien we dan mogelijkheden om naast tennisterreinen, een basketterrein, een padelterrein, nog een voldoende groot speelterrein voor de jeugdverenigingen te realiseren.

 

Van de aanleg van een brug over de N449 willen we gebruik maken om ook in de zone rond het station van Beervelde en de terreinen van SK Lochristi een multifunctionele buitensportzone uit te bouwen.

Op deze locatie zien we daarnaast zeker ook nog plaats voor meer recreatieve mogelijkheden, vooral voor onze jeugd. Wij willen hier ook een nieuw attractief skatepark voorzien. Een tussentijdse oplossing is echter ook noodzakelijk!

Naar de geest van ons eerste speerpunt willen we dit natuurlijk in overleg doen (jeugd- en sportraad,…).

 

6. Versterkte ondersteuning van jeugd(verenigingen)

De jongeren liggen CD&V nauw aan het hart, als individu, maar ook de jeugdverenigingen. Wij zullen daarom ijveren voor een positief geïntegreerd jeugdbeleid, waardoor de jeugd(verenigingen) meer ontwikkelingskansen krijgen, dit zowel op sociaal, cultureel als sportief vlak.

 

Lochristi = een kindvriendelijke gemeente. Dit wil zeggen dat de gemeente, doorheen haar volledige beleid, streeft naar respect voor de rechten van het kind. Onze kinderen zijn namelijk de ondernemers van de toekomst! We willen hen laten opgroeien in een veilige, toegankelijke en open samenleving.

 

Binnen de uitvoering van het beleid wordt blijvend aandacht besteed aan de participatie van kinderen en jongeren (cfr. ons eerste speerpunt). De jeugdraad moet een drijvende kracht zijn achter het gemeentebestuur. Daarnaast vinden we het ook zinvol een kinderraad in onze gemeente op te richten, waarbij onze bewoners tussen 6 en 14 jaar een stem krijgen in het beleid.

 

Wij willen ook in onze gemeente de diversiteit omarmen, ook onder de jongste bewoners. Binnen het jeugdwerk willen we streven naar meer kansen voor verschillende doelgroepen en diversiteit binnen de deelname aan het vrije tijdsaanbod. Daarbij willen we een 70/30-regeling verder en breder uitwerken via het OCMW, vrijetijdsverenigingen en jeugddienst. Deze regeling geeft kinderen uit kansarme gezinnen een korting op vrijetijdsactiviteiten, zowel voor deelname aan het jeugdverenigingsleven als sportverenigingen. Natuurlijk willen we de verenigingen die hier aan meewerken financieel ondersteunen.

 

WIJ willen kinderen en jongeren ruimte geven die ze nodig hebben om: te sporten, te feesten, naar school te gaan. We denken hierbij aan openbare speelruimte, verder uitbouwen van speelbossen, een oplossing voor het te kort aan locaties om te fuiven, een nieuw gebetonneerd skatepark op een top locatie, school- en fietsstraten, onderzoek naar en onderhoud van  nieuwe en bestaande jeugdlokalen…

Maar met ruimte geven bedoelen we ook dat kinderen en jongeren de ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn. We omarmen ook de diversiteit binnen de doelgroep van jongeren. Iedereen verdient een plekje in onze gemeente.

 

De gemeente moet ook de jongerencultuur begrijpen en ondersteunen.

Onze jeugd moet niet alleen plaats hebben om te kunnen fuiven, maar er moet ook een omkadering zijn die het gemakkelijker maakt om deze te organiseren. Wij zullen daarom ijveren voor een positief geïntegreerd fuifbeleid waarbij de gemeentelijke diensten op een positieve manier naar de organisatie van deze evenementen kijkt en hieraan op een ondersteunende manier meewerkt. Samen met deze diensten en jeugdverenigingen zullen we dit beleid uitschrijven. De ontwikkeling van een Fuifpunt binnen de jeugddienst van onze gemeente is hierbij een belangrijke doelstelling. Een medewerker zal verenigingen ondersteunen en functioneert als een schakelfiguur tussen vereniging en de verschillende gemeentelijke diensten.

 

De samenwerking tussen jeugddienst en cultuurdienst, jeugdraad en cultuurraad moet vergroot worden. Het moet mogelijk zijn om samen projecten op te zetten om de cultuureducatie bij kinderen en jongeren te vergroten. Daarvoor moet er natuurlijk ook ruimte zijn (zie speerpunt 7).

Veel jongeren zijn tijdens hun puberteit op zoek naar zichzelf. Het is een weg vol experimenten, vragen, twijfels… Wij willen dan ook een laagdrempelig meldpunt voor kinderen en jongeren rond drugs-/alcoholproblemen. We willen oog hebben voor verdoken zorgen en problemen en deze op een ondersteunende manier aanpakken, met zorg voor zowel ouders als kind.

 

7. Uitbouw van cultuurfaciliteiten

CD&V wil de nieuwe Lodejo (vanaf 2019) en de multifunctionele zaal in Uyttenhove (vanaf 2020) inzetten voor de uitbreiding van de culturele mogelijkheden in onze gemeente. Deze locaties moeten vooral een plaats zijn voor onze eigen verenigingen om activiteiten op een kwaliteitsvolle manier op poten te zetten.

 

Anderzijds willen we ook vanuit de cultuurdienst, in samenwerking met alle culturele verenigingen en kunstenaars, blijven inzetten op het organiseren van culturele activiteiten voor onze bevolking. De cultuurdienst fungeert hierbij als organisator of ondersteuner!

 

Daarnaast zien we vanuit het bestaande patrimonium in onze gemeente nog mogelijkheden om ruimte voor cultuur te creëren. Het dekenijgebouw met tuin, de tuin rond de kerk en zelfs het oude kerkhof in Lochristi willen we renoveren en inrichten als creatieve pleisterplaats voor cultuurbeleving voor jong en oud (kunstateliers, kunstklassen en kunstkampen…).

 

Het geslaagde Ambrosiana-festival willen we 3-jaarlijks organiseren in samenwerking met de verenigingen en binnen de 4 deelgemeenten.

 

8. Versterken van de lokale economie

Ondersteunen en actief betrekken van de lokale ondernemers.

Naast Fair Trade pleiten wij ook voor "Fair Local", waarbij producten van onze lokale producenten positief in de kijker geplaatst worden en zo de korte keten versterken.

 

Het belang van een lokaal ondernemingsloket blijven we onderschrijven!.

 

Ondersteunen van lokale starters. De gemeente kan faciliterend optreden om hen de mogelijkheden te geven hun dromen te realiseren. Dit kan bv door het tijdelijk beschikbaar stellen van een locatie in onze gemeente om hun activiteiten op te starten en hen zo toe te laten hun ideeën in de praktijk om te zetten.

 

U leest het goed: CD&V Lochristi wil, SAMEN met U (= WIJ) in de volgende legislatuur VOORUIT!

 

Samen de WIJste weg vooruit!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.