Verkiezingsprogramma 2012

CD&V wil Lochristi laten evolueren naar een gemeente met optimale mogelijkheden en kansen voor iedere burger. Onze visie voor de beleidsperiode 2013 – 2018:

1/ Plaats voor sport binnen en buiten :
Optrekken van een nieuwe sporthal in de kerngemeente Lochristi, naast de parking aan de voetbalterreinen in de Bosdreef.
Aanleg van kunstgrasvelden voor voetbal, prioritair voor SV Zaffelare en later ook aan de Bosdreef (SK Lochristi), zodat jeugdspelers in goede omstandigheden kunnen trainen en spelen.

2/ Plaats voor Cultuur & Feestelijkheden :
Bouwen van een nieuwe evenementenhal in Uyttenhove, die grote culturele activiteiten en feesten mogelijk maakt in comfortabele en moderne omstandigheden.
Ter beschikking stellen van cultuurruimtes in alle deelgemeenten ten bate van de verenigingen zodat een lokale verankering mogelijk blijft.

3/ Een actief ouderenbeleid :
Realiseren van een lokaal dienstencentrum met alle bijhorende diensten ten bate van onze senioren in de gemeente.
Realiseren van een aanbod van kortverblijf en dagverzorgingscentrum vanuit Woonzorgcentrum Sint-Pieter zodat ook voor korte tijd zorg mogelijk is binnen de eigen gemeente.

4/ Zorgen voor alle vormen van mobiliteit
Samenwerken met -en blijvend druk zetten op- de Vlaamse overheid om de heraanleg van de N70 prioritair aan te pakken met een goede combinatie van doorstroming van het verkeer en veiligheid voor de zwakke weggebruiker.
Snelle en continue uitbouw van veilige en comfortabele voet- en fietspaden.

5/ IJveren voor een beter milieu :
Versneld aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater gescheiden te kunnen afvoeren wat het milieu en de waterzuivering ten goede komt.
Aanpassen van het reglement van het recyclagepark: opdrijven van het gratis gewicht voor groenafval + gratis aanvaarden van 200 kg asbesthoudende materialen om sluikstorten te vermijden.

6/ Ontspanningsmogelijkheden voor onze jeugd :
Verbeteren van de fuifmogelijkheden in eigen gemeente, met o.a. renovatie van Lodejo.
Realiseren van een speelbos voor kinderen en jeugdverenigingen.

7/ Werken aan een leefbare gemeente voor iedereen:
Versterken van groene rustpunten in kern- en deelgemeenten met behoud van eigen patrimonium, o.a. pastorie Zeveneken en dekenij Lochristi.
Realiseren van een volwaardig openbaar toilet in elke deelgemeente, dat degelijk onderhouden wordt.

8/ Ondersteunen van lokale ondernemers :
Opstarten van een ondernemersloket ter ondersteuning van bestaande en startende ondernemers, op het vlak van vergunningen, wetgeving, …
Prioritair opmaken van RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) om rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven te garanderen.

9/ Iedereen welkom in Lochristi door betaalbaar wonen :
Onze kinderen de kans geven om in eigen gemeente te blijven wonen, o.a. door in nieuwe verkavelingen één op de vijf sociale woningen te voorzien en zodoende te voldoen aan de Vlaamse doelstelling om in Lochristi tegen 2020 131 extra sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels te creëren.

10/ Een gemeente met gezonde financiën :
Behouden van de huidige relatief lage gemeentebelastingen, maar toch een ambitieus beleid voeren voor de uitbouw van onze gemeente mede door een rationeel beheer van de werkingskosten.

11/ Een modern beleid met inspraak van de bevolking :
De adviesraden nieuw leven inblazen en hen een rol geven in het beleid van de gemeente, zodat alle bevolkingscategorieën actief kunnen participeren.

Volledig programma:

CD&V streeft naar een evenwicht tussen economische dynamiek en sociale rechtvaardigheid, tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit, tussen economie en ecologie. Het overlegmodel zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn bij en zich engageren voor het gemeenschappelijk doel.
Voor ons telt iedereen! We hebben graag dat iedereen kan meedoen. We zetten mensen aan om actief deel te nemen aan het bewegingswerk, aan cultuur- en sportverenigingen.

CD&V komt op voor alle gezinnen. Te veel gezinnen staan te veel onder tijdsdruk. De combinatie van werk en gezin moet vlotter door een ruimer aanbod van gezinsondersteunende diensten: voorschoolse kinderopvang, bedrijfsgerelateerde kinderopvang, flexibele opvang buiten de gewone werkuren.
Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten.

Het is daar dat CD&V Lochristi zich voor engageert. Met een dienstvaardige overheid die een algemeen kader biedt om deze samenleving de kans te geven mensen te versterken, te verbinden, te verzorgen en vooruit te zien.

Ons programma is gericht op een veelzijdige dienstverlening naar de bevolking van Lochristi + het voorzien van de vereiste infrastructuur hiervoor.

1/ Openbare Werken

Er moet in Lochristi nog ca. 38 km riolering aangelegd worden om te voldoen aan de eis om afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. De Europese kaderrichtlijn legt immers op dat oppervlaktewater niet mag vervuild worden met afvalwater. In Vlaanderen streeft men nu naar realisatie hiervan tegen 2027. CD&V vindt dit een heel belangrijke milieubeschermende maatregel. We zijn voorstander om in verhoogd tempo gescheiden rioleringen aan te leggen (samen met (her)aanleg van wegen en/of fietspaden).
Van het huidige rioleringsplan heeft het uittredende bestuur maar weinig gerealiseerd (is beperkt gebleven tot de Beeweg, Molenstraat en Reigerstraat).
In volgende straten moet nog een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden :
* Lochristi: Antwerpse Steenweg, Kapelleken, deel Schoolstraat, deel Dorpsstraat, Azalealaan, Begonialaan, Lichtelarestraat, Denen, Hijfte Center, deel Hijftestraat, deel Veldstraat, Koning Albertlaan
* Beervelde: Brugstraat, Haanhoutstraat, deel Hanselaarstraat, Klein Gent, Magretstraat, Rietveldstraat, Ertbuerhoek, Tollekenswegel
* Zaffelare: eerste deel Dam, Leemstraat, Persijzerstraat, deel Oude Veldstraat, Nerenhoek, Lindestraat
* Zeveneken: Eikstraat, Halve Dreef, deel Hoekstraat, Lozen Boer, Ruilare,
Oude Slagmanstraat, Zavel, Zevenekendorp

Een goed onderhoud van de wegen is een must om de verkeersveiligheid te garanderen. Dit mag niet afhangen van allerlei manifestaties, maar moet op een gestructureerde manier aangepakt worden.

2/ Energie
Energieverbruik wordt in de huidige samenleving automatisch gekoppeld aan uitstoot van schadelijke gassen. Bovendien worden fossiele energiebronnen steeds schaarser en duurder. Alternatieve energiebronnen moeten daarom gestimuleerd worden. De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben op dit vlak.

CD&V wil doorgaan met de bestaande stimulerende maatregelen & subsidies voor duurzame en milieubeschermende energiebronnen (zoals voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepompen en windenergie).
De gemeente moet bij iedere nieuwbouw van gemeentelijke infrastructuur steeds bewust kiezen voor alternatieve energiebronnen en energiezuinige bouwtechnieken.
Als onderdeel van deze voorbeeldfunctie moet de gemeente groene elektriciteit aankopen voor eigen gebruik.

3/ Afvalbeleid / recyclagepark

Het bijsturen van het afvalbeleid blijft voor CD&V Lochristi een belangrijke uitdaging. Een meer sociale en milieubewuste ingesteldheid moet de inwoners aanmoedigen om duurzamer te consumeren en dus minder afval te produceren.

Sluikstorten dient enerzijds kordaat aangepakt te worden, anderzijds dient de drempel om afval af te voeren via het recyclagepark verlaagd te worden, vooral voor de afvoer van groenafval en het verwijderen van gevaarlijke stoffen als asbest.
CD&V Lochristi is daarom voorstander om het aantal gratis kilo’s aan te leveren (recycleerbaar & niet-recycleerbaar) afval op het recyclagepark op te drijven, vooral in functie van groenafval! Dit is immers een recycleerbare fractie die nadien milieuvriendelijk wordt gecomposteerd. Dit zal tevens het sluikstorten van groenafval op braakliggende terreinen, pleintjes en in de bermen van veldwegels terugdringen.
Er moet een glasbol komen voor de ingang / weegbrug van het recyclagepark, zodat glazen flessen en bokalen op dezelfde locatie ingeleverd kunnen worden.
Asbesthoudende stoffen moeten gratis kunnen ingediend worden tot een gewicht van 200 kg (om sluikstorten van deze gevaarlijke stof tegen te gaan).
De huidige blikvangers moeten behouden worden, maar herplaatst worden : minder in dorpskernen, meer en gerichter op bestaande fietsroutes.

4/ Jeugd

Onze gemeente kent al decennialang een bloeiend jeugdverenigingsleven dat steunt op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Dit verdient veel waardering omdat jeugdverenigingen en -ontmoetingsplaatsen bij uitstek jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. Ons gemeentebestuur dient dergelijke initiatieven dan ook te ondersteunen in haar jeugdbeleid.

Een geïntegreerd jeugdbeleid, in samenspraak met alle betrokken actoren (in het bijzonder de jongeren zelf) en gericht op de noden van jonge mensen, biedt de beste kansen. Het jeugdbeleidsplan vormt daarvoor een uitstekende basis.

Jongeren hebben recht op een eigen plek: CD&V Lochristi wil investeren in aangepaste basisinfrastructuur voor jongeren.

Wij willen een herinrichting/renovatie van Lodejo conform wettelijke normen qua brandveiligheid (PTI) en geluidswerende isolatie, waarbij we meteen een gemeentelijke fuifzaal willen integreren. Hiermee gepaard gaand moeten we in samenwerking met het bestuur van Lodejo, de jeugdraad en het gemeentebestuur een nieuwe toekomstvisie voor jeugdhuis Lodejo uitwerken.

Er moeten repetitieruimtes komen voor muziek- en toneelgroepen in iedere deelgemeente.

Jeugdverenigingen moeten bij de organisatie van fuiven ondersteund worden met subsidie voor security.

De werking van Speelplein Joepla is een voorbeeld voor vele gemeenten in onze regio en daarbuiten. Dit positieve initiatief, dat voor vele ouders een steun is voor de kinderopvang in de vakantieperiode, moet dan ook blijvend actief ondersteund worden door de gemeente.

CD&V wil bestaand bos aankopen i.f.v. inrichting van een speelbos voor onze kinderen en jeugdverenigingen.

We willen met De Lijn onderhandelen voor een efficiënter Openbaar Vervoer, vooral i.f.v. betere verbinding vanuit Station Beervelde richting Zaffelare, o.a. voor schoolgaande jeugd (optimaliseren van de buslijnen 76 & 77).

De site van de pastorij Zeveneken moet zeker behouden blijven als openbaar domein i.f.v. de jeugdverenigingen (in combinatie met uitbreiding parkeermogelijkheden in het centrum van Zeveneken na heraanleg N70 en dorpskom).

5/ Sport

CD&V Lochristi heeft een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven. Met eenvoudige administratie, goede infrastructuur en ondersteuning willen we iedere vrijwilliger sterken in zijn of haar engagement.

We willen zoveel mogelijk mensen een leven lang gezond aan sport laten doen.

Sportverenigingen bieden ontspanning, sociaal contact en waarden als fairplay, solidariteit, teamspirit, respect voor spelregels en voor elkaar, zelfstandigheid, persoonlijk engagement en inzet voor anderen. Sporten verbindt mensen.

Getoetst aan een wetenschappelijke studie over de sportinfrastructuur in Vlaanderen blijkt dat Lochristi over onvoldoende sportinfrastructuur beschikt om aan de sportnoden van de 22 000 inwoners te voldoen. Dit is geen nieuwe bevinding. Het was ook al een thema bij de verkiezingen in 2006.

CD&V gaat voluit voor de bouw van een moderne, grote sporthal in de Bosdreef, palend aan het openluchtsportcomplex!
Zo hebben de vele binnensportverenigingen en ook particulieren eindelijk meer kans om meer uren te reserveren in eigen gemeente. Op deze manier ontstaat een prachtig sportcomplex dat bv. uitstekend dienst kan doen bij de sportkampen georganiseerd door de gemeente. Combinatie van binnen- en buitensporten wordt zo mogelijk.

Bovendien is dit sportcomplex vanuit de kerngemeente Lochristi vlot en veilig bereikbaar voor fietsers.

Voor de voetbalverenigingen in Lochristi is het heel belangrijk om de jeugd in optimale omstandigheden te laten spelen en trainen. Daarom pleit CD&V voor de aanleg van kunstgrasterreinen, prioritair voor SV Zaffelare en later ook voor SK Lochristi. Dit creëert bovendien mogelijkheden om speel- en sportactiviteiten te organiseren buiten het voetbalseizoen, en dan vooral in de zomervakanties, aangezien deze terreinen volledig beschikbaar blijven.

Na het verdwijnen van de tennisterreinen in de Koning Boudewijnlaan ten bate van de kleuterschool blijven de tennisliefhebbers verstoken van degelijke terreinen voor recreatief tennissen. CD&V wil daarom een heraanleg van het tennisterrein in de Langenakkerlaan en bovendien minstens 2 bijkomende gemeentelijke tennisterreinen realiseren.

6/ Cultuur

Naast fysieke ontspanning heeft een gemeente nood aan voldoende mentale ontspanning. Lochristi kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten, waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren en elkaar ontmoeten en versterken.

Zij verdienen dan ook voldoende ondersteuning door het gemeentebestuur. De uitbouw van cultuur- of gemeenschapscentra als onderdak voor de lokale verenigingen is dringend noodzakelijk. Hierbij kiest CD&V Lochristi voor een tweesporenbeleid, met aandacht voor zowel grote evenementen als kleine lokale initiatieven.

CD&V wil – binnen de contouren van het huidige complex – een evenementenhal op de site Uyttenhove, die geschikt is voor de organisatie van grote eetfestijnen, vieringen, beurzen, tentoonstellingen, maar ook toneelvoorstellingen, concerten, danslessen, muziekvoorstellingen en optredens. Dit kan met moduleerbare ruimtes en een uitschuifbare zittribune (voor toneelvoorstellingen, dansvoorstellingen,…).
Daarnaast plannen wij in de kerngemeente Lochristi een bijkomende cultuurruimte voor kleinschalige initiatieven (voordrachten, kleinere tentoonstellingen, crea-atelier, repetitieruimte voor muziekgroepen,…). Bij voorkeur zouden we dit willen voorzien op de site rond het gemeentehuis (locatie huidig postgebouw of op locatie waar momenteel “de Lootse Bolders” hun curve bowls club hebben, op voorwaarde dat voor deze club natuurlijk een andere locatie gevonde wordt.)

De “Site oud-gemeentehuis van Beervelde” (met aanpalende woning) willen we benutten om er een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor Beervelde te bouwen.

In de site van de oude pastorie in Zaffelare zien wij de opportuniteit om deze meer te benutten voor culturele activiteiten (zowel binnen als buiten).

Wij willen een cultuur- of vrijetijdspas introduceren, die ook inwoners met een klein of bescheiden inkomen moet toelaten deel te nemen aan het lokale culturele, socio-culturele en vrijetijdsaanbod.

7/ BKO

Sinds 2000 is de buitenschoolse opvang enorm geëvolueerd in onze gemeente, vooral door de samenwerking met vzw Stekelbees. Door de lokale mogelijkheden in Beervelde, Zeveneken en Zaffelare is dit voor iedereen bereikbaar en is de capaciteit ook afgestemd op de behoefte. De goede combinatiemogelijkheden met de verschillende vakantiekampen van de gemeente moet natuurlijk behouden blijven.

Een alert gemeentebestuur moet uiteraard blijven waken over de beschikbare opvangcapaciteit in relatie tot de behoeften en willen we de nodige infrastructuur voorzien, in samenwerking met vzw Stekelbees.

8/ Bibliotheek

Wij zetten de goede werking van onze bibliotheek voort en waken er natuurlijk over waken dat deze mee evolueert met de maatschappelijke informatiebehoeften.

9/ Feestelijkheden

CD&V wil – binnen het huidige complex – een evenementenhal op de site Uyttenhove (zie punt 6 Cultuur). Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de beschikbaarheid van een grote ruimte die ook eetfestijnen van 600 tot 800 personen mogelijk maakt, zodat allerlei verenigingen hier ook in de toekomst terecht kunnen. Natuurlijk moet een goede geluidsisolatie gegarandeerd worden.

Daarnaast voorzien wij in de kerngemeente Lochristi een bijkomende cultuurruimte voor kleinschalige initiatieven (zie punt 6 Cultuur).

Aan lokale jeugdverenigingen willen we 1 x per jaar gratis een fuifzaal ter beschikking stellen.

Bij organisatie van festiviteiten en fuiven worden verenigingen dikwijls met veel administratie geconfronteerd. CD&V wil dat de gemeente ondersteuning biedt op dit vlak. Ook kan de gemeente de billijke vergoeding (dit is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten op alle feesten, fuiven,…) ten laste nemen.

25 jaar na het laatste Begoniafestival wil CD&V dit concept in samenwerking met land- en tuinbouwraad en de middenstand in ere herstellen.

10/ Milieu

Zuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… Een betere wereld voor onze kinderen maken we vandaag!

Met het provinciaal domein in de buurt en de toekomstige groenpool op het oud vliegveld beschikt onze regio over 2 grote groene longen. Dit sluit niet uit dat we ook de leefbaarheid van de centra van onze deelgemeenten moeten stimuleren met groenpolen en rustpunten.

Zoals vermeld (zie punt 2 Energie) willen wij de stimulerende maatregelen & subsidies behouden m.b.t. duurzame en milieubeschermende energiebronnen, zoals voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepompen en windenergie.

Wij willen het groenaanbod in kern- en deelgemeenten versterken met behoud van eigen patrimonium, o.a. pastorie Zeveneken en dekenij Lochristi.

Samen met stad Gent en Agentschap voor Natuur en Bos willen we ijveren voor een snelle realisatie van de grote groenpool (200 ha) op Oud-Vliegveld als plek voor natuur en recreatie.

Lochristi = propere gemeente, waar sluikstorten niet thuishoort! Dit kan verbeteren door meer aandacht te besteden aan de locatie en de omgeving van glasbollen, alsook door alternatieve mogelijkheden voor glasbollen te onderzoeken, bijvoorbeeld Molok-containers (zie foto).

In elke deelgemeente willen wij een volwaardig openbaar toilet voorzien, dat degelijk onderhouden wordt.

11/ Onderwijs

CD&V wil het gemeentelijk onderwijs uitbouwen tot een school waar alle kinderen maximale kansen krijgen om zich te ontplooien. Hierbij willen we aandacht schenken aan positief menselijke relaties tussen alle betrokkenen, met intern en externe partners (leerlingen, personeelsleden, ouders, …). Vertrekkend vanuit de noden van de kinderen willen we het zorgbeleid verder inkleuren.

CD&V wil een onderwijsraad installeren (jaarlijks en indien gewenst halfjaarlijks), die de directies van alle scholen en alle onderwijsnetten op een gestructureerde manier samenbrengt met het College van burgemeester en schepenen. Deze zou sowieso moeten plaatsvinden in oktober, net voor de opmaak van het budget voor het volgende jaar.

Wij willen de sociale voordelen voor de andere schoolnetten evalueren en verder maximaliseren binnen de wettelijke mogelijkheden.

Onze maatschappij zit op de digitale snelweg. Daarom is het een must dat ook ons gemeentelijk onderwijs deze ontwikkelingen actief te volgt en de nodige investeringen hiervoor worden gepland.

12/ Mobiliteit

Lochristi is de voorbije 20 jaar enorm gegroeid. Dit heeft vele mogelijkheden gecreëerd, maar ook een aantal pijnpunten. Mobiliteit is daar één van. Om onze gemeente leefbaar te houden met aandacht voor alle weggebruikers is een goede visie op mobiliteit noodzakelijk. Het huidige mobiliteitsplan moet in de volgende legislatuur geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Op mobiliteitsvlak is vooral de N70 een groot knelpunt. Ook de verdere uitbouw van fietspaden is een grote prioriteit voor CD&V.

Wij willen in een actieve samenwerking met het Vlaams Gewest een spoedige heraanleg van de N70 tussen Oostakker en Lochristi-Centrum bewerkstelligen. Er is immers grote nood aan een grondige evaluatie van de verkeersstromen op deze verbindingsweg tussen Lochristi en Gent, inclusief :
- gescheiden fietspaden, weg van de rijbaan;
- een aparte bedding voor de bussen van de Lijn;
- een herziening van een aantal op- en afritten van de handelszaken langsheen de N70;
- oversteekpunten voor voetgangers.
CD&V zal bij de bevoegde hogere overheid blijven aandringen opdat dit dossier de hoogste prioriteit krijgt bij de Vlaamse administratie!

Wij wensen de uitbreiding van kerk- en voetwegels te onderwerpen aan een kritische evaluatie. In samenspraak met de aangelanden willen we zinvolle verbindingen heraanleggen en verder onderhouden.

De herinrichting van de N70 in Zeveneken-Dorp moet zo snel mogelijk worden gestart. Wij wensen het aantal parkeerplaatsen langs de N70 zoveel mogelijk te behouden, maar willen ook zoeken naar alternatieve oplossingen in de dorpsomgeving.

Wij ijveren voor de aanleg van afgescheiden fietspaden en streven ook naar uniformiteit bij de aanleg:
- fietspad Denen: tussen Zeveneken en Lochristi willen we zo snel mogelijk een afgescheiden fietspad realiseren in samenwerking met het Vlaams Gewest via Module 11 (gemeente vraagt aan, maar Vlaamse overheid ontwerpt en betaalt).
- fietspad N447 (Lozen Boer – grens Wachtebeke): dit project is bijna klaar voor realisatie via Module 13 met het Vlaams Gewest (gemeente ontwerpt en legt aan, Vlaamse overheid betaalt). CD&V wil dan dit project snel uitvoeren zodat Zaffelare en Beervelde fietsveilig met elkaar verbonden worden;
- Hijftestraat;
- Laatste deel van de Pauwstraat;
- Ruilare (samen met wegen- en rioleringswerken);
- Veldstraat en Verleydonckstraat (=fietspaden richting middelbare scholen in Oostakker).

Wij ijveren ook voor de (her)aanleg van voetpaden in dorpskommen.

CD&V wil de jaarlijkse bebloeming in de dorpskommen evalueren i.f.v. de verkeersveiligheid. Wij willen absoluut deze bebloeming behouden, maar dit mag de veiligheid en de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers niet hinderen (o.a. op de N70 in Lochristi centrum).

Het kruispunt Bosdreef – Ommegangstraat – Rozelaredreef – Boskapellaan moet heraangelegd worden. Samen met de invoering van voorrangsweg in de Bosdreef zal dat voor een veel veiligere situatie voor alle weggebruikers (vooral fietsers) zorgen.

In overeenstemming met het mobiliteitsplan willen we verkeerspoorten als snelheidsremmende maatregelen aan het begin van de bebouwde kom verder uitbouwen (i.p.v. verkeersdrempels).

Voor een goede verkeersdoorstroming is ook een efficiënte werkplanning van het gemeentepersoneel belangrijk. Zo vermijd je verkeersknopen bij het begieten en verzorgen van de bebloeming, het snoeien van bomen,…

CD&V ijvert ook voor een openstelling van het treinstation in Beervelde tijdens de weekends en op feestdagen. Werknemers die op die momenten moeten werken kunnen dan ook de trein nemen en bewoners van Lochristi kunnen ook in hun vrije tijd met de trein op stap gaan.

13/ Patrimonium

De gemeente heeft met de ruimtelijke ordening een belangrijk wapen in handen om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren. Onze gemeente bezit waardevolle gebouwen die nog beter moeten aangepast worden aan de noden van onze bevolking.

CD&V Lochristi wil voorzien in de nodige infrastructuur, om alle inwoners en verenigingen de mogelijkheid te bieden om buiten te komen, samen te zitten en elkaar te ontmoeten.

De site Uyttenhove willen we ombouwen tot een evenementenhal (zie punt 6 Cultuur).

De pastorie van Zeveneken: CD&V wil deze site behouden als gemeentelijk patrimonium en inrichten als groenzone naar de behoeften van (jeugd)verenigingen en i.f.v. de noden van de dorpskom (bv. parkeerplaatsen).

Oud gemeentehuis Beervelde (incl. de naastgelegen woning die eigendom is van de gemeente): wij willen op deze site een cultuurruimte, ontmoetingscentrum, vergaderruimte,… maken, zodat de Kring volledig kan uitgebouwd worden tot BKO.

Lodejogebouw Lochristi: dit gebouw moet heringericht en gerenoveerd worden conform de wettelijke normen qua brandveiligheid (PTI) en geluidswerende isolatie. Hier willen we een gemeentelijke fuifzaal realiseren (zie punt 4 Jeugd).

Dekenij Lochristi: ook deze site in de Dekenijstraat willen wij behouden als gemeentelijk patrimonium voor openbaar nut en als buffer voor park- en groenzone. Wij willen een grondige studie laten maken naar een nieuwe bestemming van deze site i.f.v. huisvesting dekenaat, in combinatie met vergaderruimten voor de verenigingen ( in overleg met het dekenaat). CD&V wil openbare toiletten in alle dorpskommen!

14/ Gezin

Met CD&V kunnen gezinnen rekenen op een beleid dat hen steunt. CD&V hecht veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze kinderen en wil ouders hierin ondersteunen. Betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang is een belangrijke stap.

Wij willen de gemeentelijke ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven behouden en verbeteren.

Voor de kinderopvang willen we de capaciteit en opvangmogelijkheden digitaal inventariseren op de gemeentelijke webpagina (waarop steeds de actuele stand van zaken is terug te vinden), bijv. via login voor de opvanginitiatieven (cf. voorstel LOK).

CD&V wil een regelmatige evaluatie houden over de inrichting van speelpleintjes i.f.v. de noden van de wijkbewoners.

Wij willen de toegankelijkheid van het Sociaal Huis maximaal houden via permanente communicatie gericht naar alle bewoners van Lochristi (o.a. via rubriek in gemeentelijk informatieblad,…).

15/ Senioren en ouderenbeleid

Hoewel in Lochristi de bevolkingspiramide nog een goed evenwicht kent tussen jongeren en senioren, groeit het aantal ouderen in Lochristi gestaag. Actieve ouderen zijn onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de overheid gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor deze initiatieven die ouderen uit hun isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Op die manier versterkt men de leefbaarheid en warmte van de lokale gemeenschap.

Een dynamisch ouderenbeleid moet tot stand komen in samenspraak met de ouderen. De gemeente moet dat organiseren en stimuleren.

Ons programma m.b.t. het ouderenbeleid berust op volgende pijlers:

Duidelijke visie op het te realiseren Lokaal Dienstencentrum (LDC) :
•Het Lokaal Dienstencentrum moet een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen welkom is. Dit kan onder meer door de inrichting van een voorziening van een middagmaal, best uitgaande vanuit het LDC. Hier moet een sociaal tarief gelden voor mensen met een OMNIO-statuut.
•Naast de belangrijke ontmoetingsfunctie, moet hiervan een groot ontspannings-, vrijetijds- en vormingsaanbod uitgaan (o.a. computerlessen, lessen digitale fotografie, taalcursussen voor senioren,…). Dit gaat uiteraard gepaard met inzet van professionele medewerkers (centrumverantwoordelijke, ergotherapeut,…) in combinatie met vrijwilligers (lesgevers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen) die voor dit aanbod moeten instaan.

Het OCMW moet trachten de senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Hiervoor dienen de aanvullende thuiszorgdiensten, uitgaande van het OCMW geleidelijk uitgebreid en uitgebouwd worden :
•maaltijdbedeling aan huis
•uitbreiden klusjesdienst
•verder uitbouwen van de poetsdienst aan huis
•verruimen doelpubliek en uitbouw Minder Mobielen Centrale met een aangepast minibusje (zie verder)
•aanbod eigen boodschappendienst

Realiseren van aanbod voor tijdelijke opvang (kortverblijf en dagverzorgingscentrum) vanuit WZC Sint-Pieter ter ondersteuning van de mantelzorgers in de dagelijkse thuiszorg voor een zwaar zorgbehoevend familielid :
•kortverblijf bij verlof, ziekte van de mantelzorger of gewoon om de mantelzorger even op adem te laten komen of na een hospitalisatie van de zwaar zorgbehoevende
•dagverzorgingscentrum heeft tot doel, mensen die het moeilijk hebben om zelfstandig thuis te wonen, overdag de nodige zorgen te bieden in combinatie met aangepaste activiteiten. Bovendien kan dit een stukje zorg van de schouders van de thuisverzorgers en mantelzorgers nemen.

De residentiële voorzieningen (capaciteit versus nood beschikbare bedden WZC) en de serviceflats moeten gelet op de toenemende vergrijzing op termijn uitgebreid worden.

Momenteel heeft Lochristi in totaal 326 rusthuisbedden en 72 serviceflats (OCMW en private rusthuizen of initiatieven samengeteld), waarvan 80 rusthuisbedden en 17 serviceflats van het OCMW.

Eenzame en minder gegoede bejaarden in hun thuissituatie trachten te detecteren en hun mogelijkheden om aan het sociaal leven deel te nemen zoveel mogelijk stimuleren.

De aankoop (of leasing) van een aangepast minibusje voor bejaarden en minder mobiele personen (lage opstap), als uitbreiding van de Minder Mobielen Centrale, komt hieraan o.a. tegemoet :
•dit verhoogt de mobiliteit van bejaarden in de thuissituatie aanzienlijk, waardoor zij makkelijker kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten, al dan niet uitgaande van het LDC (dinsdagse marktuitstap, vervoer van senioren van en naar activiteiten van het LDC,…)
•dit kan letterlijk een middel zijn om eenzame senioren uit hun isolement te halen en hen te laten deelnemen aan allerlei activiteiten.
•nagaan van de nood aan een “goede morgen telefoon”

Per deelgemeente moet er vanuit de gemeente een beschikbare ontmoetingsplaats zijn voor senioren (waar de seniorenverenigingen hun activiteiten en hun samenkomsten kunnen organiseren). Dit kan dezelfde voorziening zijn als de cultuurruimte waar iedere deelgemeente recht op heeft (zie punt 6 Cultuur).

Uitbreiding van één parttime ouderenbeleidscoördinator met een 2de parttime baan om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

16/ Ruimtelijke Ordening

De ruimte in een gemeente is een schaars goed. We moeten er dan ook zuinig mee omspringen. We moeten erop toezien dat er voldoende ruimte is om (betaalbaar) te wonen, te werken, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. Ook economisch is een goed doordacht ruimtelijke ordeningsbeleid een noodzaak. Wij gaan uit van het streven naar een evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers en ruimtebehoeften. Dat kan het best in overleg met de onderscheiden gebruikers gevonden worden.

De gemeente moet naar de toekomst voldoende rechtszekerheid bieden inzake ruimtelijke ordening.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is, weliswaar met enkele jaren vertraging, vastgelegd. De daarin voorziene Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) moeten zo snel mogelijk worden afgewerkt!

De gemeente moet ondersteuning geven bij de opmaak van planologische attesten voor de zonevreemde bedrijven i.f.v. herbestemming.

Mensen mogen niet hun hele leven gebukt gaan onder zware leningen. CD&V wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dat vraagt een goed aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zodat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen.

CD&V wil de nog te realiseren sociale woningen over het hele grondgebied van de gemeente spreiden (bv. door RUP’s van woongebieden toe te passen die de bestaande voorschriften van het woongebied verfijnen zodat ook het bindend sociaal objectief gerealiseerd kan worden).

è Het totaal aantal te realiseren wooneenheden volgens het bindend sociaal objectief (volgens het decreet op het grond- en pandenbeleid van 2009) bedraagt in Lochristi 196 wooneenheden tegen 2020 (131 sociale huurwoningen, 62 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels). Dit betekent een stijging van 3,2% naar 9%. Om hieraan tegemoet te komen wil CD&V bij nieuwe verkavelingen 1 op 5 sociale woningen voorzien.

17/ Land- en Tuinbouw
Ondanks de voortdurende aangroei van de gemeente en de bouw van vele nieuwe woningen, mogelijk gemaakt door het APA, blijft er in Lochristi nog een grote oppervlakte over die bestemd is voor land- en tuinbouw. Deze sector is historisch van enorm belang voor onze gemeente.

CD&V wil deze sector dan ook actief ondersteunen.

Wij willen bedrijfszekerheid bieden aan de land- en tuinbouwsector met behoud van de agrarische gebieden volgens APA en GRS.

De zoneringsplannen voor rioleringen moeten afgewerkt worden. Subsidies voor kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA’s) moeten behouden blijven. Deze subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van €750.

De gemeente moet in samenwerking met de polderbesturen zorgen voor een goede afwatering van het gemeentelijk grondgebied.

We willen de financiële ondersteuning voor veeverbetering behouden (opgenomen in de facultatieve uitgaven, waarvan €1500 voor de melkcontrole en €2500 voor kunstmatige inseminatie).

CD&V wil initiatieven ondersteunen die bijdragen tot het positieve imago van de land- en tuinbouw (o.a. hoevetoerisme, erfbeplanting, bloemenmarkt,…).

Wij ijveren voor een actieve ondersteuning vanuit de gemeente bij opmaak milieudossiers.

Wij willen een actievere adviesrol voor de Land- en Tuinbouwraad (cf. andere adviesraden die in huidige legislatuur herleid zijn tot informatievergaderingen en praatbarakken).

18/ Lokale economie

CD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die onze gemeente economisch vooruithelpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door o.a. een goede dienstverlening zonder veel papierwerk, bedrijfsvriendelijke belastingen enz.
Een gemeente die leefbaar wil zijn, wil bruisen en kunnen versterken, moet economisch gezond zijn. Dit vergt bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en economie, maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. Een job en een inkomen hebben, zorgt er immers voor dat de leefkwaliteit van de burgers én de gemeente verhoogt.

Wij willen eindelijk een centraal ondernemersloket realiseren, waar ondernemers met al hun administratieve vragen terecht kunnen en waar ze actieve ondersteuning en hulp krijgen bij startersdossiers met oog voor jonge & dynamische bedrijven.

CD&V vindt het belangrijk om parkeermogelijkheden in de dorpskernen maximaal te behouden in functie van de bereikbaarheid van de winkels.
Wij willen het KMO-overlegplatform erkenning geven als echte adviesraad in functie van de lokale middenstand.

19/ Plantsoen

CD&V wil het buurtpleintjesbeleid voortzetten, met weliswaar een regelmatige evaluatie in functie van de noden van de bewoners van de wijken.

Een evaluatie van de bebloeming in de dorpskommen i.f.v. de verkeersveiligheid dringt zich op. Wij willen de bebloeming behouden, maar dit mag de veiligheid en de zichtbaarheid van vooral de zwakke weggebruikers niet hinderen !

Wij willen evalueren om naast seizoensplantjes ook vaste en duurzame planten in de perken en op de rotondes aan te brengen.

20/ Toerisme

Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van Lochristi en de promotie van de gemeente zorgen er voor dat inwoners trots zijn op de gemeente waar zij wonen en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit.

Wanneer een gemeente voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente als de bevolking. Dit vereist voldoende en goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt ook de nodige overheidsinspanningen naar het behoud van het aanwezig erfgoed, het onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, bewegwijzering e.d.

CD&V Lochristi zet hierbij de authentieke, dynamische en groene uitstraling van de gemeente centraal, eerder dan prestigeprojecten. En de gemeentelijke investeringen in toerisme dienen aantoonbare voordelen op te leveren voor de lokale economie. Bovendien moeten onze eigen inwoners de initiatieven kunnen smaken.

CD&V wil investeringen in hoevetoerisme ondersteunen en ook via toeristische publicaties bekendmaken (o.a. via de gemeentelijke website).

In het algemeen zijn wij voorstander om toeristische informatie te voorzien op de gemeentelijke website (met links naar hotels, restaurants,….), wat nu niet het geval is.

Wij willen ook onderzoeken of een verdere uitbreiding van fietsroutes in onze gemeente zinvol en mogelijk is.

21/ VeiligheidCD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. In die buurt is er geen plaats voor criminaliteit. De politie treedt doortastend op, waar nodig worden gemeentelijke administratieve boetes uitgeschreven. Straten en pleinen liggen er proper bij en de publieke ruimten worden slim ingericht. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven in de gemeente brengen.
De allerhoogste prioriteit moet de snelle realisatie zijn van een nieuw politiegebouw in de Dekenijstraat. Op deze manier kunnen de 2 locaties in Lochristi samengevoegd worden en kan de politie beschikken over een gebouw dat aan alle moderne noden en reglementeringen voldoet.

De op til zijnde hervorming van de brandweerzones willen we van dichtbij en alert opvolgen in het belang van gemeentelijke brandweer. Van een vermindering van de dienstverlening aan onze inwoners kan geen sprake zijn. Vooral de interventietijden bij brand en ongevallen moeten op het huidig niveau blijven.
Onze bijzondere aandacht zal ook gaan naar het bewaken van het vrijwilligersstatuut van onze brandweerlieden.

Natuurlijk moet de gemeente de BIN (Buurt Informatie Netwerk) initiatieven blijven ondersteunen.

22/ Bevolking

De gemeente moet effectief en continue de demografische evoluties opvolgen in functie van de noden van de verschillende leeftijdscategorieën (geboortes opvolgen i.f.v. capaciteit kinderopvang, vergrijzing i.f.v. voorzieningen en diensten voor bejaarden,….), zodat demografische tendensen op tijd onderkend worden.

23/ Personeel

Momenteel heeft Lochristi een relatief lage personeelsratio van
5 personeelsleden/1000 inwoners.

De gemeente staat als bestuursniveau het dichtste bij de mensen. Het meest nabij en het best gekend. Voor CD&V is de dienstverlening door de gemeente dan ook erg belangrijk. Onder andere via inspraak van de “gebruikers”, de inwoners, kan deze dienstverlening op punt gesteld worden.

De dienstverlening van een gemeente als bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen dient verder te reiken dan de klassieke taken. Ook in beleidsdomeinen waarin de gemeente of stad slechts een beperkte coördinerende, ondersteunende of informerende rol op zich neemt, kan ze heel wat dienstverlening aanbieden.

CD&V Lochristi wil met een versterking van de online-diensten van de gemeente (via het E-loket) bijdragen aan een sterkere klantgerichtheid én efficiëntiewinst. De huidige aanpak van het E-Loket gaat uit van het online “aanvragen” van diensten via gedigitaliseerde formulieren.

CD&V Lochristi vindt dat de inwoners de afhandeling van hun aanvragen digitaal moeten kunnen volgen en dat ze toegang moeten kunnen krijgen tot bepaalde delen van hun dossier.

Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid. De juiste persoon op de juiste plaats zetten en de efficiëntie van de diensten verhogen is een belangrijke uitdaging voor elke gemeente. De basis daarvan is een onderbouwd personeelsplan dat samen met het gemeentelijk managementteam wordt uitgewerkt. Dit is een noodzaak om tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en de gemeente financieel gezond te houden.

24/ Communicatie & Administratieve Vereenvoudiging

De beste manier om de burger actief bij het beleid te betrekken is hem de mogelijkheid te bieden om via adviesraden zijn stem te laten horen. CD&V wil daarom (opnieuw) de werking van de adviesraden in zijn oorsprong herstellen en versterken!

De gemeentelijke website moet interactiever gemaakt worden (o.a. toeristische informatie op gemeentelijke website, capaciteit van de lokale kinderopvanginitiatieven digitaal inventariseren op gemeentelijke webpagina,…).

25/ FinanciënCD&V Lochristi staat voor een financieel beleid dat gestoeld is op een lange termijnvisie, op maat van een groeiende gemeente als Lochristi, waarbij vooral wordt ingezet op het welzijn en samenleven van de mensen.

CD&V Lochristi gaat voor de volgende legislatuur uit van de volgende concrete principes:
•Investeren in de toekomst

De huidige legislatuur heeft in de gemeente geen noemenswaardige investeringen of grote projecten gerealiseerd. Dit met uitzondering van het prestigeproject “Sierteeltmuseum” (de renovatie van de Pastorie in Zaffelare).

Lochristi is een vrij grote gemeente met 22.000 inwoners, die een moderne gemeentelijke infrastructuur verwachten. Aan die verwachting is tijdens de huidige legislatuur nauwelijks tegemoet gekomen.

CD&V Lochristi wil daarom de volgende legislatuur starten met investeringen in:
•een sporthal aan de Bosdreef en in buitensport,
•een evenementenhal in Uyttenhove,
•een cultuurruimte in Lochristi centrum,
•een ontmoetingscentrum in Beervelde (Oud-gemeentehuis),
•uitbreiding van de voorzieningen in de ouderenzorg,
•rioleringswerken,
•fietspaden.

Het betreft uitsluitend projecten met grote maatschappelijke relevantie op lange termijn. Zonder deze investeringen dreigt Lochristi qua infrastructuuraanbod structureel achterop te geraken op het aanbod dat andere gemeenten van dezelfde schaal wel bieden.

CD&V Lochristi wenst geen gemeentelijk patrimonium te verkopen. Mits het ontwikkelen van een toekomstvisie en mits de nodige inspanningen bieden panden zoals bijvoorbeeld de pastorij in Zeveneken en het dekenaat van Lochristi, met hun waardevolle inplanting in de dorpskernen, grote kansen voor de gemeente.
•De lokale belastingen worden de volgende legislatuur niet verhoogd!

Het heffen van lokale belastingen en andere lasten is noodzakelijk om een gemeentelijk beleid te kunnen voeren. Voorwaarde is wel dat de lokale lasten duidelijk en rechtvaardig zijn en dat ze principieel in verhouding staan tot hun aanwending.

CD&V Lochristi pleit ervoor om de lokale belastingen de komende legislatuur status quo te houden.

CD&V Lochristi vraagt geen verhoging van de gemeentebelastingen, om zo de koopkracht van de inwoners evenals de economische attractiviteit van de gemeente op peil te houden. Anderzijds vraagt CD&V ook geen verlaging van de lokale belastingen : de lokale belastingen zijn al laag in Lochristi. Een verdere verlaging zou de modernisering van de gemeente in de weg kunnen staan.
•Aanvullende personenbelasting
Deze werd tijdens de CD&V/VLD-legislatuur van 2000-2006 verlaagd naar 6,9% en is sindsdien ongewijzigd. Dit percentage is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Gerangschikt van laag naar hoog, bekleedt Lochristi daarmee de 10de plaats op 65 Oost-Vlaamse gemeentes.
•Gemeentelijke opcentiemen
Lochristi hanteert sinds vele jaren hetzelfde tarief. Met dit tarief behoren we tot de15% Vlaamse gemeenten met de laagste tarieven voor opcentiemen.
•Een evenwichtig en toekomstgericht financieel beheer

•Beheersing van de werkingskosten

We streven een batig begrotingssaldo na. Overschotten op de gewone dienst komen ten goede van de reserves van de gemeente en kunnen op die manier ingezet worden voor het investeringsprogramma.

De kosten beheersen we onder meer door eenmalige en/of niet-structurele kosten aan een kritische evaluatie te onderwerpen en te schrappen indien nodig.
•Het beschikbaar werkkapitaal gedeeltelijk aanspreken

Lochristi beschikt over een mooie financiële reserve. Deze werd over verschillende legislaturen heen opgebouwd. Omdat nauwelijks werd geïnvesteerd is deze ook tijdens de huidige legislatuur nog toegenomen. Deze reserve kan gedeeltelijk benut worden voor de geplande investeringen.
•Leningen

De gemeente Lochristi heeft een lage uitstaande LT-schuld. Beheersing van de schulden is steeds een financieel leidmotief geweest tijdens de voorbije legislaturen. Bij afwezigheid van structurele investeringen is deze schuld ook tijdens de huidige legislatuur nog verder gedaald.

Ook voor CD&V Lochristi is het noodzakelijk dat de gemeente er alles aan doet om haar schulden verder te beheersen. Toch zal het soms nodig zijn leningen aan te gaan om de broodnodige investeringen in de modernisering van de gemeentelijke infrastructuur te kunnen uitvoeren.

Met deze heldere financiële principes wil CD&V Lochristi de komende zes jaar beleid voeren. Ze laten toe om een ambitieus investeringsprogramma te realiseren zonder de gemeentefinanciën in gevaar te brengen.

26/ Sociale Zaken

Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente en moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Zo een sociaal beleid vereist maatwerk ten aanzien van de noden van elke lokale zorgbehoevende.

Gezins- en ouderenbeleid : zie onder de aparte hoofdstukken

CD&V staat voor een spreiding van de nog te realiseren sociale woningen over het hele grondgebied van de gemeente (bv. door RUP’s van woongebieden toe te passen die de bestaande voorschriften van het woongebied verfijnen zodat ook het bindend sociaal objectief kan gerealiseerd worden). Het totaal aantal te realiseren wooneenheden volgens het bindend sociaal objectief (volgens het decreet op het grond- en pandenbeleid van 2009) bedraagt in Lochristi 196 wooneenheden tegen 2020, waarvan :
* 131 sociale huurwoningen,
* 62 sociale koopwoningen,
* 3 sociale kavels.
Als gemeente moeten we dus actief bezig zijn met het creëren van de vereiste ruimte in het bijzonder voor sociale huurwoningen in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard.
CD&V wil bij nieuwe verkavelingen 1 op 5 woningen voorzien voor sociale huisvesting om aan dit sociaal doel tegemoet te komen.

27/ Ontwikkelingssamenwerking

Over het algemeen hebben de inwoners in onze gemeente het goed, zeker als men een vergelijking maakt met de situatie in ontwikkelingslanden. CD&V vindt het belangrijk dat de gemeente lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking financieel ondersteunt als teken van solidariteit met de inwoners van derdewereldlanden.

Momenteel bedraagt het jaarlijks te verdelen budget voor ontwikkelingssamenwerking €15.000 (komende van €11.000 in 2010).
CD&V wenst dit budget met jaarlijks €2500 te verhogen gedurende de komende legislatuur (tot €30.000). Dat is 0,15% van de totale uitgaven van onze gemeente.

Voor CD&V blijft de mens centraal, ook in een wereld die globaliseert. Daarom is het gemeentelijke niveau zo belangrijk.
We komen op voor een gemeente die actief kansen schept voor iedereen, en waarin elke mens zijn bijdrage levert.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.